Účtovnícke službyÚčtovnícke službyÚčtovnícke služby

Naše služby

 


Na spracovanie účtovníctva používame ekonomický systém Pohoda.

S klientmi spolupracujeme na základe zmluvy, kde si vopred dohodneme vzájomné povinnosti (termíny na odovzdávanie dokladov, termíny uzávierok, termíny vypracovania výstupných dokladov a termíny odoslania inštitúciám alebo klientom).

Zvyčajne máme dohodnuté mesačné platby. Máme položkový systém cien – klient teda nezaplatí viac ako za reálne vykonanú a odovzdanú prácu. Z praxe vieme, že sa častokrát účtuje nárazovo, a preto mesačne účtujeme primeranú zálohu, ktorá sa štvrťročne zúčtuje podľa reálne vykonaných služieb.

Pre jednoduché ako aj pre podvojné účtovníctvo používame systém viacstupňovej kontroly. Prvá kontrola prebieha pri preberaní dokladov od klientov, počas ktorej poskytujeme klientovi poradenstvo o efektívnej príprave dokladov a kontrolujeme formálnu správnosť a úplnosť preberaných dokladov. Druhá kontrola prebieha u účtovníčky, ktorá podľa vnútrofiremných postupov skontroluje svoju prácu.

Výstupy následne prekontroluje kontrolór - supervízor, ktorý má za úlohu skontrolovať úplnosť a bezchybnosť práce účtovníčky. Posledným stupňom je kontrola partnerom, ktorý zároveň komunikuje s klientom o výsledkoch a prípadných ďalších riešeniach.

Pri odovzdávaní hotového účtovníctva klientom doklady prehľadne uložíme a pripravíme podľa našich vnútrofiremných štandardov pre prípadnú kontrolu v budúcnosti.

V cene účtovníctva sú štvrťročné konzultácie, ktoré postačujú na to, aby sme s klientmi priebežne vyriešili prípadné problémy. V prípade potreby si klient môže objednať konzultačné hodiny naviac. Klientov zastupujeme pred úradmi pri komunikácii týkajúcej sa vypracovania účtovníctva, ako aj pri daňovej kontrole.

Hlavné výstupné dokumenty v účtovníctve vieme vypracovať aj v anglickom a nemeckom jazyku.

Sme poistení voči škodám spôsobeným chybou v účtovaní do sumy 16.660,- €.