Účtovnícke službyÚčtovnícke službyÚčtovnícke služby

Aktuality

Variabilný symbol pre platby na DÚ

01.01.2012

Tvorba variabilného symbolu na označovanie platby dane.

Na označenie platby dane uvedenej v § 2 písm. b) sa použije desaťmiestny variabilný symbol, pričom:

a) prvé štyri číslice označujú druh platby dane:
     1100 – preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty na úhradu,
     1700 – daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty,
     8100 – iná platba dane,

b) ďalších šesť číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva a ktoré sa označí číselnými hodnotami v tvare:
     1. MMRRRR, kde MM označuje kalendárny mesiac a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o mesačné obdobie;
         príslušný kalendárny mesiac sa označí nasledujúcou hodnotou:
        
         01 – január,
         02 – február,
         03 – marec,
         04 – apríl,
         05 – máj,
         06 – jún,
         07 – júl,
         08 – august,
         09 – september,
         10 – október,
         11 – november,
         12 – december,

     2. QQRRRR, kde QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o štvrťročné obdobie;
         príslušný kalendárny štvrťrok sa označí nasledujúcou hodnotou:
        
         41 – 1. štvrťrok,
         42 – 2. štvrťrok,
         43 – 3. štvrťrok,
         44 – 4. štvrťrok,

     3. PPRRRR, kde PP označuje kalendárny polrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o polročné obdobie;
         príslušný kalendárny polrok sa označí nasledujúcou hodnotou:

         21 – 1. polrok,
         22 – 2. polrok,

     4. 99RRRR, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie pri platbe dane
         z vyúčtovania dane na základe daňového priznania alebo hlásenia;
         ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa
         zostavuje individuálna účtovná závierka,

     5. 000000, ak sa platba dane neviaže k obdobiu.